Google search engine

Міжнародний журнал досліджень менеджменту трансферу знань

International e-journal of knowledge transfer management studies

ISSN 2786-6414 (Online)

Метою видання є висвітлення результатів досліджень з актуальних питань організаційного забезпечення трансферу знань в соціально-економічних системах.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Рік заснування видання – 2022.

Засновник та видавець видання – ГО “Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань”.

 

Редакційна колегія

Омельяненко В.А., д.е.н., доцент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань (Україна);

Білошкурська Н.В., к.е.н., доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна);

Білошкурський М.В., к.е.н., доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна);

Бондаревська К.В., д.е.н., професор, Університет митної справи та фінансів (Україна);

Горященко Ю.Г., д.е.н., професор, Університет митної справи та фінансів (Україна);

Корнус А.О., к.геогр.н., доцент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Україна);

Підоричева І.Ю., д.е.н., Інститут економіки промисловості НАН України (Україна);

Соколенко Л.Ф., д.е.н., доцент, Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань (Україна);

Тірто T., доктор філософії, FARADI SRL (Італія);

Технічний редактор: Омельяненко О. М., доктор філософії, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Україна).

 

Індексування

 

Редакційна політика

Редакція наукового журналу вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду наукових статей. Запобігання невідповідним діям, таким як несуміляція, плагіат, несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець та інститут, які беруть участь у процесі публікації.

Редакція відповідає за Етику публікації та публікацію недбалості на основі кодексу поведінки COPE Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та Кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення високої якості публікації.

 

Політика відкритого доступу

Редакція наукового журналу дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей представлений у розділі Архів.

Видання працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.

 

Політика доброчесності

Редакція журналу приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали. Редакція користується програмним забезпеченням для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах. Статті, в яких виявилено текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі.

Якщо у статті унікальність тексту становить менше 80%, рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення та повторно подати статтю в новому рукописі. 

 

Рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань трансферу знань.

Шановний Рецензенте!

Нагадуємо, що направлені Вам рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати інформацію про зміст статті до її публікації.

Просимо Вас використовувати для рецензування поданих матеріалів спеціальний бланк.

 

Вимоги до статей

Обсяг статті має бути не менше 5 сторінок.

Наукові статті повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):

–    постановка проблеми (Introduction);

–    аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysis of recent researches and publications);

–    виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття (Previously unsettled problem constituent);

–    формулювання мети статті (Main purpose of the article);

–    викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Results and discussions);

–    висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом (Conclusions and further researches directions).

Статті оформляються на аркушах формату А4 з полями 20 мм; абзацні відступи – 10 мм; міжрядковий інтервал – множник 1,15. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Виноски не допускаються, посилання на джерела літератури оформляються у квадратних дужках.

Зліва у верхньому куті сторінки зазначається JEL-індекс статті, шрифт Times New Roman, кегль – 12, напівжирний.

Через рядок – справа П.І.Б. першого автора (повністю): (шрифт Times New Roman, кегль – 12, напівжирний). Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада (шрифт Times New Roman, кегль – 12, курсив).

На наступному рядку – справа П.І.Б. другого (третього і т.д.) автора (повністю): (шрифт Times New Roman, кегль – 12). Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада (шрифт Times New Roman, кегль – 12, курсив).

Через рядок по центру – назва статті (шрифт Times New Roman, кегль – 14, верхній регістр, напівжирний).

Через рядок – анотація (шрифт Times New Roman, кегль – 12, курсив), обсягом не менше 800 знаків без пробілів. На наступному рядку – ключові слова мовою статті, 5–7 слів та словосполучень (шрифт Times New Roman, кегль – 12).

Через рядок – анотація англійською мовою (шрифт Times New Roman, кегль – 12, курсив), обсягом не менше 1800 знаків без пробілів. На наступному рядку – ключові слова мовою статті, 5–7 слів та словосполучень (шрифт Times New Roman, кегль – 12).

Через два рядки – текст статті згідно із загальними вимогами до оформлення.

Через два рядки – список літератури (шрифт Times New Roman, кегль – 12).

Рисунки повинні бути обов’язково згруповані або вбудовані в об’єкт (рисунок MS Word); шрифт – Times New Roman, кегль – не менше 10. Скановані рисунки не приймаються! Колір та затінення в рисунках не допускаються!

Діаграми – у редакторі діаграм.

Таблиці: шрифт – Times New Roman, кегль –  10-12.

Формули – у редакторі формул MS Equation.

Усі таблиці та рисунки повинні мати назви, формули повинні бути пронумеровані.

Рисунки, таблиці та формули відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним порожнім рядком. Рисунки та діаграми, які виконані в інших програмах (MS Office Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshop) додатково надсилаються в форматі цих програм.

Оформлення списку літератури – ДСТУ 8302:2015 (http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/). В основному матеріалі мають бути розміщенні посилання на праці всіх авторів, які згадуються у статті.

Додатково подається список літератури у форматі APA.

 

Архів номерів

2022

№1

№2

 

Контакти

Електронна адреса: idskt.institute@gmail.com

Видавець: Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань

Місце видання: вул. Інтернаціоналістів 15, м. Суми, 40034, Україна