Головна Новини Міжнародна наукова конференція «ТЕРИТОРІЇ ІННОВАЦІЙ: СТРАТЕГІЇ, ЦІННОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ» (TISVP-2022)

Міжнародна наукова конференція «ТЕРИТОРІЇ ІННОВАЦІЙ: СТРАТЕГІЇ, ЦІННОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ» (TISVP-2022)

105
0
Communication.

ГО «ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ І ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ

ДУ «ІНСТИТУТ РИНКУ І ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ»

ТУРИНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ІТАЛІЯ)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Шановні науковці, викладачі, здобувачі та представники бізнесу!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної наукової конференції

«ТЕРИТОРІЇ ІННОВАЦІЙ: СТРАТЕГІЇ, ЦІННОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ» (TISVP-2022),

яка відбудеться 20 жовтня 2022 р.

в межах реалізації міжнародного освітньо-наукового проєкту

«Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level»

Напрями роботи конференції:

1. Стратегії інноваційного розвитку територій.

2. Теорія і практика SMART-спеціалізації.

3. Розвиток Індустрій 4.0 та 5.0 на локальному рівні.

4. Соціальні інновації на локальному рівні.

5. Обліково-аналітичне забезпечення реалізації проєктів повоєнного відновлення територій.

Робочі мови конференції: українська та англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна.

Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня 2022 р. надіслати на електронну адресу iidsktonlineforum@gmail.com:

– тези доповіді (назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора / першого співавтора – tezu_2_prizvyshche).

– електронний варіант заявки учасника (ПІБ, відомості про звання, посаду, місце роботи або навчання, назва секції конференції, електронна пошта, номер телефону).

– квитанцію про оплату організаційного внеску (організаційний внесок в розмірі 75 грн. переказувати на карту МоноБанку 4441 1144 6436 3553).

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються тези обсягом до 5 сторінок формату А-4. Тези мають бути оформлені відповідно до вимог:

1. Поля: 2 см; міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт – Arial; кегль – 10; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1. Вирівнювання «по ширині». Графіки та рисунки виконувати вмонтованими засобами Word. Формули необхідно набирати в редакторі формул Microsoft Equation, нумерація справа, в круглих дужках, не відступаючи від правого поля.

2. У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організація учасника. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту. Основний текст (після пропуску двох рядків). Список використаних джерел зазначається у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за стандартом ДСТУ 8302:2015, http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [2, с. 120] або [1, с. 10; 7, с. 35].

3. Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовні та стилістичні помилки несе відповідальність автор.

4. Оргкомітет залишає за собою право редагування та відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції.

5. Всі учасники отримають електронний варіант збірника конференції.

Колективна монографія

Учасники конференції мають можливість долучитися до підготовки колективної монографії «Інновації і трансфер технологій: методи, моделі та механізми управління» в рамках НДР «Методологія управління проєктами трансферу технологій» (№ 0121U114205). Колективна монографія буде видана в електронному вигляді з присвоєнням міжнародного номеру ISBN. Всі автори отримають електронний примірник монографії та довідку про участь в НДР.

Матеріали до монографії приймаються українською мовою.

Вартість – 45 грн. за сторінку тексту. Обсяг матеріалів – не менше 20 тис. знаків з пробілами.

Для участі у монографії необхідно подати до 15 жовтня 2022 року матеріали, оформлені згідно з вимогами, на електронну адресу idskt.inst@gmail.com з помікою в темі листа “Монографія”.

Вимоги до оформлення матеріалів монографії: формат сторінки матеріалів А5, всі поля по 2 см.; обов’язкове виділення 2-3 підрозділів; назва розділу – великі літери, шрифт напівжирний, 12 кеглів, вирівнювання по центру; текст розділу (з виділеними по тексту статті не менше 2-3 підрозділів) – Times New Roman, кегль – 11, інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см.

Прізвище, ім’я та по батькові автора(-ів)  – шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.

Структура матеріалу (без виділення у тексті): коротке знайомлення з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисла характеристика проблеми, формулювання мети дослідження, методи, підходи, моделі та інструменти вирішення поставленої задачі, виклад матеріалів дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Наприкінці розділу автори наводять висновки з дослідження.

Наявність елементів інфографіки та схем обов’язкова. Для кожного елементу інфографіки має бути вказано джерело, наприклад, «Джерело: Іванов, 2013» «Джерело: розроблено автором».

Список використаних джерел (не менше 5 джерел) – шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 (http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/). Посилання на джерело в тесті оформлювати за зразком: один автор (Коваленко, 2017), два автори (Коваленко, 2017; Smith, 2015).

На окремій сторінці подається анотація (не менше 500 символів, шрифт звичайний, 11 кеглів, вирівнювання по ширині). Сторінка з анотацією не враховується при розрахунку оплати. 

Тематичне стажування / підвищення кваліфікації

Учасники конференції мають можливість пройти індивідуальне дослідницьке стажування / підвищення кваліфікації (вартість дослідницького стажування / підвищення кваліфікації обсягом 180 год. – 1500 грн.). Питання щодо стажування / підвищення кваліфікації надсилайте на адресу idskt.institute@gmail.com.

Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Інновації для відновлення України: погляд молоді»

Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань в межах реалізації міжнародного освітньо-наукового проєкту «Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level» проводить Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Інновації для відновлення України: погляд молоді».

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів та аспірантів (не більше двох авторів), присвячені інноваційним ідеям відбудови країни у соціальній, економічній або екологічній сфері.

Наукові дослідження мають змістовно доповнювати Проект Плану відновлення України (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf, https://recovery.gov.ua).

З вимогами до робіт можна ознайомитись за посиланням https://iidskt.org.ua/vseukrayinskyj-konkurs-naukovyh-robit-innovatsiyi-dlya-vidnovlennya-ukrayiny-poglyad-molodi/.

Кінцевий термін подання робіт на Конкурс на електронну адресу ktmsjournal@gmail.com з поміткою в темі листа «Конкурс» – 30 вересня 2022 р.