Головна Без рубрики Удосконалення управління трансформацією організаційної культури підприємств у контексті організаційних змін

Удосконалення управління трансформацією організаційної культури підприємств у контексті організаційних змін

106
0

Харчишина О. В.

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Трушкіна Н. В.

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України,  м. Київ, Україна

На даний час все більшої актуальності набувають питання трансформації організаційної культури підприємств у контексті організаційних змін, пов’язаних з упровадженням цифрових технологій та модернізацією виробництв [1-5].

Конкурентоспроможність підприємства можна підвищити шляхом реалізації організаційного механізму управління трансформацією організаційної культури, під яким розуміється сукупність ресурсів, методів, засобів, інструментів і важелів впливу на кадрові процеси, які застосовуються керівництвом усіх ієрархічних рівнів для досягнення цілей стратегії розвитку підприємства. Цей механізм ефективно реалізується в системі менеджменту, тобто в комплексі організаційних заходів, операцій і прийомів, спрямованих на забезпечення стійкого функціонування суб’єктів господарювання.

У результаті анкетного опитування керівників і менеджерів різного рівня виявлено, що головними перешкодами для трансформації організаційної культури підприємств в умовах цифрової економіки є: низький рівень залученості співробітників до процесу цифровізації; недостатній обсяг фінансових ресурсів; недосконалість організаційної структури; відсутність чіткого бачення і підтримки керівництва; нерозуміння цифрових трендів; нездатність вносити необхідні зміни в організаційну культуру; нерозвиненість ІТ-інфраструктури; брак фахівців, які мають цифрові навички; відсутність необхідних баз даних. Встановлено прямий взаємозв’язок між організаційною культурою підприємства та фінансовими результатами його діяльності. Трансформація організаційної культури підприємств має полягати у підвищенні кваліфікації співробітників (51,3%), упровадженні цифрових технологій (43,5%) та орієнтації на клієнтів (20%).

Із застосуванням методичних напрацювань Д. Денісона, Г. Хофстеде, К. Камерона і Р. Куїнна запропоновано методичний підхід до кількісного оцінювання стану організаційної культури, який апробовано на вітчизняних підприємствах різних видів економічної діяльності (вугільна та харчова промисловість, розподілення електроенергії, будівництво, надання транспортних, інформаційних, консалтингових, банківських послуг).

Доведено, що одним із важливих елементів сучасної корпоративної соціальної відповідальності виступає відповідна організаційна культура, яка приймається та дотримується колективом підприємства. Виявлено, що підприємства різних видів економічної діяльності впроваджують механізми корпоративної соціальної відповідальності, здійснюють інвестиції у трансформацію організаційної культури, певною мірою реалізують концепцію сталого розвитку. Разом із тим їх організаційна культура частково відповідає цілям і принципам сталого розвитку. Незважаючи на те що керівники підприємств харчової промисловості прагнуть приділяти увагу корпоративній соціальній відповідальності, в основному вони мають на меті збільшення обсягів реалізації готової продукції, а отже, зростання рівня її рентабельності. Більшість респондентів, які працюють у сфері будівництва, зауважили, що керівництво їх компаній не здійснює інвестиції у трансформацію організаційної культури, не реалізує концепцію сталого розвитку, не застосовує у своїй практиці корпоративні кодекси. Усе це, у свою чергу, не відповідає цілям сталого розвитку.

На основі узагальнення діючих кодексів корпоративної етики на вітчизняних підприємствах встановлено ключові корпоративні цінності, відповідно до яких має формуватися і розвиватися організаційна культура: клієнтоорієнтованість, партнерські взаємовідносини, єдність цілей, саморозвиток співробітників, професіоналізм, відповідальність, лідерство, командна робота, новаторство / інноваційність, прагнення вдосконалюватися, якість обслуговування, орієнтація на результативність, відкритість, прозорість, сумлінність, довіра. Необхідним є внесення змін і доповнень до діючих корпоративних кодексів згідно з основними напрямами трансформації організаційної культури та механізмами організаційно-економічного, маркетингового, фінансового й інформаційного забезпечення.

Для вибору дієвого напряму трансформації організаційної культури підприємств запропоновано методичний підхід, суть якого полягає у визначенні з використанням методу аналізу ієрархій найбільш значущих критеріїв, які систематизовано в чотири групи: здатність організації до адаптації; місія; узгодженість цілей; залученість співробітників до командної роботи і можливість їх кар’єрного зростання. Виконані розрахунки свідчать, що пріоритетним напрямом трансформації організаційної культури обстежених підприємств є впровадження цифрових технологій, які дозволять оптимізувати процеси управління персоналом.

Для розроблення ефективної моделі стратегічного управління трансформацією організаційної культури підприємства доцільно запровадити науково-методичний підхід, який передбачає організацію цього процесу за такими етапами: визначення місії підприємства; обґрунтування стратегічних напрямів та оцінювання можливого впливу імплементації заходів за цими напрямами на ефективність функціонування підприємства; розроблення концепції трансформації організаційної культури; розроблення обґрунтованої стратегії за допомогою маркетингового інструментарію; здійснення стратегічного аналізу, який включає ідентифікацію оточення, аналіз внутрішнього стану підприємства; стратегічне планування; ідентифікація та оцінювання ризиків, формування інформаційного забезпечення реалізації стратегії трансформації організаційної культури з використанням цифрових технологій. Операційні цілі та завдання стратегії управління трансформацією організаційної культури підприємства мають постійно коригуватися з урахуванням його місії, бачення, ресурсних можливостей і змін зовнішнього середовища.

Удосконалено змістовну структуру організаційної культури в цифровій економіці, основними компонентами якої є цифрові навички та компетентності, тип мислення і поведінки, ділові взаємовідносини та джерела професійних знань, моделі розвитку кар’єри. Обґрунтовано доцільність застосування комплексного підходу до цифрової трансформації організаційної культури як симбіозу і постійного взаємозв’язку чинників впливу, складових елементів, цифрових компетенцій і навичок, інформаційно-комунікаційних технологій.

Реалізація запропонованих рекомендацій сприятиме одержанню очікуваного ефекту від цифрової трансформації організаційної культури підприємств за рахунок: скорочення витрат на управління персоналом (адаптація, навчання, атестація); автоматизації HR-процесів; ефективного розподілу людських ресурсів; визначення необхідного рівня інвестування в саморозвиток співробітників; підвищення конкурентоспро-можності підприємства шляхом упровадження клієнтоорієнтованого підходу та цифровізації управлінських процесів.

Література:

1. Харчишина О. В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості: монографія. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, 2011. 290 с.

2. Trushkina N., Abazov R., Rynkevych N., Bakhautdinova G. Digital Transformation Organizational Culture under Conditions of the Information Economy. Virtual Economics. 2020. Vol. 3. No. 1. P. 7-38. https://doi.org/10.34021/ve.2020.03.01(1).

3. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Маркетингова стратегія управління розвитком організаційної культури підприємств. Проблеми економіки. 2020. № 2(44). С. 303-311. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-303-311

4. Харчишина О. В., Трушкіна Н. В. Особливості організаційної культури підприємств у сфері готельних послуг. Бізнес Інформ. 2021. №1. C. 309-319. https://doi.org/10.32983/ 2222-4459-2021-1-309-319.

5. Харчишина О. В., Трушкіна Н. В. Теоретичні аспекти трансформації організаційної культури підприємств. Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 3-4 червня 2021 р.). Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. С. 74-76.

Цитування: Харчишина О. В., Трушкіна Н. В. Удосконалення управління трансформацією організаційної культури підприємств у контексті організаційних змін. Траєкторії інновацій: Міжнародний онлайн-форум. Дата публікації: 15.12.2021. Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань. 2021. URL: https://iidskt.org.ua/2021_forum_1/